گزارش کارورزی3 + فرم های کارورزی/ رشته علوم تربیتی / شماره 31

گزارش کارورزی3 + فرم های کارورزی/ رشته علوم تربیتی / شماره 31

گزارش کارورزی3 + فرم های کارورزی/ رشته علوم تربیتی / شماره 31

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 65

قسمتی از متن:

دانشگاه فرهنگیان با درنظرگرفتن رویکرد تربیت معلم فکور وکسب شایستگی های اساسی برای حرفه ی

معلمی به بازنگری برنامه های درسی تربیت معلم پرداخته است.و احدهای درسی کارورزی دربرنامهی درسی

تربیت معلم نقش کانونی دارد ،چرا که این مهم دراسناد قانونی مورد تاکید ویژه قرارگرفته است ومیتواند

زمینه­ای­را­­فراهم­کند تا دانشجو  معلم با موقعیت های واقعی در مدرسه روبه رو شود و به پیوند نظریه و عمل در امرآموزش دست یابد.


اینجا هم مشاهده کنید